SDG 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีนโยบายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) ดังนี้
    1. เสริมสร้างการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
    2. เสริมสร้างการป้องกันและกำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดยาเสพติด และแอลกอฮอล์
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ม.นเรศวร จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬา

กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬา ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬา มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬาที่ถูกต้อง

Read More

ม.นเรศวร ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่สอง โดยได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารสถาบันและผู้รับผิดชอบโครงการของทั้งสองสถาบัน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของแต่ละสถาบันเป็นอย่างดี ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้นำข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ได้รับเข้าร่วมพูดคุยกับสถาบันอื่นๆในเครือข่ายต่อไป ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร

Read More

ม.นเรศวร เตรียมพร้อมรับมือโรคซึมเศร้าในสถาบันเดินหน้าจัด “อบรมทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร”

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรมีนิสิตจำนวนหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องการปรับตัว การจัดการความเครียดและวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ ทั้งด้านครอบครัว สังคม และเรื่องส่วนตัว จนเกิดเป็นภาวะความเครียด ภาวะซึมเศร้า และเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “อบรมทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร” ขึ้น ในวันที่

Read More

ม.นเรศวร จัดโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในหอ

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในหอ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทวัส บุญธรรมกุล

Read More

มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการ/บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น

นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรฯ ให้แก่ ข้าราชการ/บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

Read More

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจรณรงค์วันงดสูบบุหรี่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ โดยมี นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีบุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมในหัวข้อ “เท่าทันพิษภัยบุหรี่

Read More

“อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร”ชูอาหารนุ่มพร้อมทานช่วยผู้ป่วยที่กลืนลำบากให้ได้รับสารอาหาร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์

Read More

ม.นเรศวร เผยผลวิจัย โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ลดการทดลองสูบบุหรี่ของ นร.ได้เกือบ 2 เท่า

วันที่ 1 เมษายน 2565 รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยผลการวิจัยเรื่องผลการสำรวจโอกาสเสี่ยงในการสูบบุหรี่ของนักเรียนในภูมิภาคของประเทศไทย (Susceptibility to smoking and determinants among never-smoking high

Read More

ขั้นตอนง่าย ๆ กดรับสิทธิ “ยาเม็ดคุมกำเนิด” ในแอปฯ เป๋าตัง

ขั้นตอนง่าย ๆ กดรับสิทธิ "ยาเม็ดคุมกำเนิด" ในแอปฯ เป๋าตัง ฟรี !! โดยลงทะเบียน “ กระเป๋าสุขภาพ “ ที่อยู่ในแอปฯ เป๋าตังก่อน แล้วจึงเข้าไปจองสิทธิรับยาคุมกำเนิด

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5