SDG 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีนโยบายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) ดังนี้
    1. เสริมสร้างการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
    2. เสริมสร้างการป้องกันและกำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดยาเสพติด และแอลกอฮอล์
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

วิจัย ม.นเรศวร พบโรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ประจำ ลดนักเรียนทดลองสูบบุหรี่เกือบ 2 เท่า

รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึงผลงานวิจัยที่ได้ศึกษา ปี 2565 เรื่อง Susceptibility to smoking and determinants

Read More

สสส. สานพลัง สถาบันยุวทัศน์ฯ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ถึงหน้าหอพัก ชวนนักศึกษามอบของขวัญปีใหม่ให้ตนเอง “สุขภาพแข็งแรง เริ่มต้นด้วยการไม่สูบบุหรี่”

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเทศกาล

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตหน้าหอ MORNOR Over Heat And Over Health

พื้นที่สร้างสุขสำหรับทุกคน สุขภาพดี = ของขวัญที่ดีที่สุด โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) และ AIS เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565ณ ลานหน้าอาคารขวัญเมือง หอพักนิสิต

Read More

ม.นเรศวร ร่วมให้กำลังใจนักปั่นจักรยานทางไกลระดับโลก เลอแทป พิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องส์ 2022

ม.นเรศวร นำนิสิตและอาจารย์ร่วมปฏิบัติหน้าที่เลอแทป พิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องส์ 2022 (L'Etape Phitsanulok by Tour de France 2022)

Read More

ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

พร้อมเปิดให้บริการแล้วจร้า >>>พบกันเดือนธันวาคม 2565เพื่อนพิงใจเวลาท้อ เวลาเครียด เวลาหาคนคุยด้วยไม่ได้>>> ทางนี้มีคนคอยรับฟังและช่วยเหลือน่าาาา..... .......................................................... พบกับพี่ๆ ใจดี 4 คน >> วันจันทร์ - ศุกร์วันจันทร์

Read More

การให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจในด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด โดยเห็นว่าคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ “อาศรมเสลา” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบริการรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพด้วยทีมแพทย์แผนไทย นวดแผนไทย (แบบราชสำนัก) อบไอน้ำ ประคบสมุนไพร โดยเฉพาะการนวดและประคบหม้อเกลือในสตรีหลังคลอดบุตร ซึ่งมีความสอดคล้องด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ การจัดการเรียนการสอน

Read More

ผู้สูงอายุชาวระนอง ยิ้มร่าใส่ฟันเทียมพระราชทาน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่โรงพยาบาลระนอง หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.นเรศวร นำโดย อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.พรพจน์ เจียงกองโค เลขานุการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.นเรศวร พร้อมกับเหล่าทันตแพทย์อีก 30

Read More

ม.นเรศวร ร่วมผนึกกำลังสร้างภูมิคุ้มกันแลป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่างปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย

Read More

ม.นเรศวร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร (สถาบันแม่ข่าย) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เป็นครั้งที่3 โดยได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับ 1.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ในประเด็นการลงพื้นที่เป้าหมายรณรงค์และให้ความรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้เท่าทันสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน 2.มหาวิทยาลัยภาคกลาง ในประเด็นผนวกการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเข้ากับวิชาเรียน และ 3.มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5