SDG 2

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และหลักสุขาภิบาลอาหาร
    2. ร่วมลดปริมาณขยะจากการบริโภค (Food Waste) และมีระบบการจัดการขยะจากการอุปโภคและการบริโภคเหลือทิ้งอย่างเหมาะสมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรก่อให้เกิดระบบการผลิตอย่างยั่งยืน

SDG 2 การขจัดความหิวโหย

“เปิดอีกแล้ว…สวนปันสุข แห่งที่ 2 “

"ปันสุข ผูกรัก ปลูกผัก ปลูกผลไม้" เปิดสวนปันสุข…แห่งที่ 2 บริเวณด้านข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปันสุขให้ประชาคม ม.นเรศวร ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปประกอบอาหาร ฟรี !!!สามารถเก็บผลผลิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (15 ก.พ.65) ขอสงวนสิทธ์ในการเก็บไปเพื่อจำหน่าย

Read More

“เปิดแล้ว…สวนปันสุข แห่งที่ 3 “

"ปันสุข ผูกรัก ปลูกผัก ปลูกผลไม้" เปิดสวนปันสุข...แห่งที่ 3 Green area ด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ ปันสุขให้ประชาคม ม.นเรศวร ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปประกอบอาหาร ฟรี !!! สามารถเก็บผลผลิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Read More

นักวิจัย ม.นเรศวร “รับรางวัลผลงานวิจัย ปี 65” วิจัยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ได้มาตรฐานส่งออก

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของผลงาน “ศึกษาวิจัยมะม่วงให้ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก” เข้ารับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564-2565

Read More

คณะแพทยศาสตร์ มน. รับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจประเมินร้านค้า  โรงอาหารภายในคณะแพทยศาสตร์ และ งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้เกิดความปลอดภัยจากโรคติดต่อที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ  พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำ

Read More

วช. จับมือ ม.นเรศวร พัฒนา “น้ำเสาวรสเสริมพรีไบโอติก” เพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ ต่อยอด SMEs เขาค้อ

วช. หนุนนักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนา “น้ำเสาวรสเสริมพรีไบโอติก” เพื่อสุขภาพ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เขาค้อ เพชรบูรณ์  วันที่ 10 มกราคม 2565 :

Read More

ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย และการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร”

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน การจัดอบรมเชิงบรรยาย

Read More

สวนผัก ผลไม้ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มน. เป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน บุคลากร

Read More

ม.นเรศวร แจกจ่ายเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ เพื่อการเกษตร ใช้งานง่าย ทนทาน เหมาะกับเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร

น้ำส้มควันไม้ เป็นของเหลวสีน้ำตาลใส มีกลิ่นควันไฟ ที่ได้มาจากการควบแน่นควัน เกิดมาจากการเผาถ่านไม้ในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่าน ที่อุณหภูมิ 300-400 องศาเซลเซียส โดยสารประกอบต่างๆ ในไม้ฟืนจะถูกความร้อนทำให้สลายตัวเกิดเป็นสารประกอบใหม่ 200 ชนิด มีความเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งมีสารประกอบมากมายที่เป็นประโยชน์ในภาคเกษตร สามารถใช้น้ำส้มควันไม้ปรับปรุงบำรุงดิน

Read More

วช. หนุน ม.นเรศวร วิจัยผ่าทางตันส่งออกมะม่วงยุคโควิด ขนส่งทางเรือไปญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ดันยอด 100 ตัน/สัปดาห์

ปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ทั้งจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะส่งออกผลผลิตมะม่วงได้ประมาณ 1,800 ตัน แต่จากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การส่งออกมะม่วงเกรดพรีเมียมไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกิดการชะงัก เพราะไม่มีเที่ยวบินขนส่ง

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5