SDG 16

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีนโยบายด้านสันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions) ดังนี้
    1. มีมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
    2. ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
    3. สร้างความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การป้องอาชญากรรมและการทุจริตในทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SDG 16 สันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง

ให้ความรู้กฏหมายสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ภายใต้โครงการวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับ

Read More

ม.นเรศวร ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาวิทยาลัยนเรศวรใสสะอาด” นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็ง ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับงดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี โดยมอบหมายให้ผู้บริหาร

Read More

สาธิต ม.นเรศวร เลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย โดยเริ่มจากการรู้จักระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน โดยคณะกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้จัดเตรียมสถานที่และดูแลความเรียบร้อยของการลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน

Read More

สภานิสิต ม.นเรศวร ประกาศและแสดงจุดยืน “ไม่สนับสนุนกิจกรรม ระบบโซตัส”

สภานิสิตขอประกาศและแสดงจุดยืน "ไม่สนับสนุนกิจกรรม ระบบโซตัส" ยกเลิกกิจกรรมห้องเชียร์มติตั้งแต่ปีการศึกษา2564 เป็นต้นไป และไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโซตัส(SOTUS) ทั้งกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของมวลนิสิตในรูปแบบต่างๆ อ้างตาม : มติจากการประชุมร่วมกันระหว่างสภานิสิต องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย และเสนอเข้าเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2564

Read More

“เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร”

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรม "เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร" เพื่อรับทราบนโยบาย วิสัยทัศน์และทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

ม.นเรศวร ตั้ง กก.สอบ! เครือข่าย ปชช. ยื่นร้องพฤติกรรมนักวิชาการทำEIA แนวส่งน้ำยวมไม่น่าไว้ใจ

สืบเนื่องจากสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) เคยนำเสนอข่าวในช่วงเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา ชาวบ้าน ต.นาคอเรือ อ.ฮอต จ.เชียงใหม่ ได้ออกคัดค้านการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล (แนวส่งน้ำยวม) พร้อมตั้งข้อสังเกตกรณีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้ามาในพื้นที่ว่า อาจจะมีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากล เหมือนที่ทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

Read More

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาคมเพื่อเป็นข้อมูลในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ศาสตราจารย์

Read More

มหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ภาคเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ศาสตารจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับภาคีเครือข่าย จำนวน 12 หน่วยงาน ในพิธีลงนามบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ภาคเหนือตอนล่าง :

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Peace

SDG16