SDG 15

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีนโยบายด้านระบบนิเวศบนบก (Life on Land) ดังนี้
    1. ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย
    2. ผลิตงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพระบบนิเวศบนบก ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ หยุดการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

SDG 15 ระบบนิเวศบนบก

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เมื่อเวลา 16.30 น. วันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค. 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร นายรุ่งรัตน์

Read More

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมรักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 9.00 น วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันจัดโครงการ “รักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2564” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Read More

สวนผัก ผลไม้ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มน. เป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน บุคลากร

Read More

ย้ายปลูกต้นไม้รอบบริเวณอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าโครงการปรับปรุงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีการขุดล้อม ย้ายปลูกต้นไม้ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ โดยใช้วิธีการขุดล้อมแบบมีดินติดไปกับระบบราก

Read More

ร่วมกันปลูกกระดุมทองเลื้อย บริเวณสระสองกษัตริย์

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันปลูกกระดุมทองเลื้อย บริเวณสระสองกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ---------------- กระดุมทองเลื้อย

Read More

ม.นเรศวร จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ สร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร

กลุ่มนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวรและชมรมกลุ่มด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสโมสรโรตารีลุ่มน้ำเข็กได้ร่วมกันทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ สร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่ บ้านตอเรือ หมู่ที่ 13 ตำบล วังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Read More

สายน้ำยังติดเชื้อ คพ.อัดฉีดงบเพิ่ม 200 ล้าน ต่อเวลาฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประลอง ดำรงค์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี จากการปนเปื้อนสารตะกั่วครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ สำนักงานโครงการ หมู่บ้านคลิตี้บน พร้อมเปิดเผยว่า

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Planet

SDG6, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15