SDG 14

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life Below Water) ดังนี้
    1. มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดมลพิษทางทะเล เพื่อรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์สวยงาม
    2. ผลิตงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลอย่างยั่งยืน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ทรัพยากรทางทะเลและการบริหารจัดการในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

SDG 14 ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร

ออกพื้นที่จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ และปูทะเล

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ค่ายเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

Read More

ถ่ายทอดความรู้การขยายพันธุ์ “ปลิงกาหมาด” เพื่อการอนุรักษ์

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ถ่ายทอดความรู้ “การขยายพันธุ์กาหมาดเพื่อการอนุรักษ์” จากประสบการณ์ฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล จังหวัดสตูล เผยแพร่ในรูปแบบสื่อทางช่องทาง YouTube โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม สัตว์น้ำเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้นิสิตได้ทำการวิจัยเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เกิด

Read More

ทช.ร่วม ม.นเรศวร เผยแพร่ผลศึกษาโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 กรม ทช. โดย สำนักงานบริหาร ทช. ที่ 6 (ภูเก็ต) และศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลการศึกษาตามโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Planet

SDG6, SDG12, SDG13, SDG14, SDG15