SDG 11

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านเมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง สร้างชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่
    2. มีส่วนร่วมในทำนุบำรุงอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

SDG 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน

ม.นเรศวร ร่วมต้านโควิค-19

วันนี้ ( 13 เมษายน 2564) นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 COVID-19 ที่ หอพักบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร

Read More

ม.นเรศวร โครงการ NU Music Talent 2021 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี”

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ NU Music Talent 2021 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี” โดยจัดประกวด

Read More

ม.นเรศวร รับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ “NU Smart City”

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานสมาร์ทซิตี้ เข้าร่วมงาน

Read More

นักวิจัย ม.นเรศวร แนะตรวจสารพันธุกรรม COVID-19 ในน้ำเสียของสิ่งปฏิกูล

ผศ. ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยการใช้โฟมที่ปรับเสถียรด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโนร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกัดไอดิน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสถิติการติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ของไทยในแต่ละวันค่อนข้างคงที่ ขณะที่หลายจังหวัดรวมถึงพิษณุโลกไม่พบการติดเชื้อรายใหม่มาหลายวัน คำถามคือเมื่อใดจะเปิดเมืองได้อีกครั้ง

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11