SDG 11

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน โดยมีนโยบายด้านเมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง สร้างชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่
    2. มีส่วนร่วมในทำนุบำรุงอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

SDG 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตหน้าหอ MORNOR Over Heat And Over Health

พื้นที่สร้างสุขสำหรับทุกคน สุขภาพดี = ของขวัญที่ดีที่สุด โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) และ AIS เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565ณ ลานหน้าอาคารขวัญเมือง หอพักนิสิต

Read More

มหกรรมงานหนังสือ NU Book Fair ครั้งที่ 23 มาแล้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดมหกรรมงานหนังสือ NU Book Fair ครั้งที่ 23 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม

Read More

เริ่มแล้ว มหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR ครั้งที่

Read More

ม.นเรศวร ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

บรรยากาศ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารกีฬาในร่มและด้านหน้าอาคารสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และการจัดการความปลอดภัย ISO 45001

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และการจัดการความปลอดภัย ISO 45001

Read More

ม.นเรศวร ประชุมหารือเรื่องการให้บริการสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต และกองอาคารสถานที่ ประชุมหารือเรื่องการให้บริการสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

ม.นเรศวร เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ห้อง Common Room หอพักอาคาร 1 – 15

เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi ห้อง Common Room เพิ่มเติม ในหอพักอาคาร 1

Read More

หอพักนิสิต ม.นเรศวร จัดโครงการซ้อมหนีไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้นิสิตผู้พักอาศัย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต นำโดย หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต (นางพรธิดา บุญยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา  2565 ขึ้น

Read More

ม.นเรศวร เปิดพื้นที่ CO-WORKING SPACE, CREATIVE SPACE

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน พร้อมด้วยดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม และทีมบริหารเข้าร่วมในพิธีเปิดพื้นที่

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11